História


Kancelária poskytuje svojim zákazníkom služby od roku 1992. Zabezpečuje realizáciu komplexných architektonických a inžinierskych služieb v oblasti energetickej technológie a sietí, elektrotechnických zariadení a líniových stavieb. Zabezpečuje manažérske, projekčné, inžinierske a obchodno-dodávateľské služby. Zárukou kvality a zodpovedného plnenia objednaných záväzkov je autorizácia našich odborníkov v Slovenskej komore stavebných inžinierov SR a medzinárodná certifikácia overená Technickou inšpekciou SR.


Prierez


projektová činnosť:

 • ÚPD – územnoplánovacia dokumentácia
 • – projektová štúdia
 • DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dodávateľská dokumentácia
 • dokumentácia skutočného stavu
 • návrhy rekonštrukcií
 • technické dozory na stavbe pre investora event. dodávateľa
 • technická expertíza, znalecké posudky technického stavu
 • recenzie, pasportizácie, návrhy ekonomickej optimalizácie
 • vyhodnotenie ponúk v uvedených odboroch
 • návrhy na úspory v rámci dodávok
 • autorský dozor
 • energetický audit

inžinierska činnosť:

obstaranie všetkých potrebných vyjadrení a dokumentov pre získanie:

 • rozhodnutia o umiestnení stavby
 • stavebného povolenia
 • kolaudačného rozhodnutia

zameranie:

projektová a inžinierska činnosť je prevádzaná v profesných zameraniach:

 1. silnoprúd NN
  • vonkajšie elektrorozvody nízkého napätia NN, vnútorné rozvody silnoprúdu, umelé osvetlenie, núdzové a bezpečnostné osvetlenie, verejné
  • osvetlenie VO, uzemnenie, uzemnenie proti bludným prúdom, bleskozvod, aktívny bleskozvod, napájanie technologických zariadení – silové
  • rozvody, prípojnicové rozvody.
 2. Silnoprúd VN
  • vonkajšie elektrorozvody vysokého napätia 22 kV káblového a vzdušného vedenia, transformačné stanice 22/0,4 kV.
 3. náhradné zdroje elektrického napätia
  • diesel-agregáty (DA) stabilné i mobilné, záložné zdroje nepretržitého napätia (UPS), spúšťače, softštartéry, frekvenčné meniče.
 4. slaboprúd
  • vnútorné rozvody slaboprúdu - telefónne a počítačové rozvody (T/PC) - tzv. štrukturovaná kabeláž, zariadenie miestneho rozhlasu, spoločné televízne antény (STA) a káblova televízia, zariadenie jednotného času (JT), informačné techniky intercomu, domáceho telefónu (DT), zvukové tablá, zvončeky.
 5. slaboprúd
  • elektrická požiarna signalizácia (EPS), evakuačný rozhlas ( EvR).
 6. slaboprúd
  • bezpečnostné systémy, elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS), prístupové a prestupné systémy (ACS), kamerové systémy (CCTV).
 7. centrálne riadiace a monitorovacie systémy (EIB, BMS-building manager systém)
  • monitorovanie event. riadenie všetkých technológií rozsiahlych budov - tzv. inteligentná budova - nároky rôznych systémov.
  • elektrotrorozvody elektrických zariadení do výbušných a prašných prostredí firmy GENERI s. r. o. Šumperk
 8. EHB
  • optimalizácia procesov hospodárenia s energiami, sledovanie poruchových stavov, blokovanie na základe poruchy, sledovanie maxima odberu elektrické energie, signalizácia porúch, vizualizácia technologických procesov.

Termíny


Termíny dodaní uvedených prác je možné prispôsobiť požiadavkám objednávateľa, sú dané úrovňou podkladov, zaistením koordinácie s ostatnými profesiami a rozsahom zákazky.


Cena


Cena projektov a inžinierskych prác je navrhnutá ako zmluvná, vychádza z doporučených predpisov výkonového a honorárového poriadku sadzobníku UNIKA, s prihliadnutím na špecifikáciu zákazky, jej rozsahu a stavu podkladov. Pri návrhu ceny je možné uvažovať s kalkuláciu cien na priemernú hodinovú sadzbu 13 - 25 €.


Proces kontraktu


Na základe objednávky, ktorá môže byť telefonická, e-mailom, osobným kontaktom vypracuje zástupca firmy HAGO-POINT ponuku s cenovým návrhom, zašle ju e-mailom záujemcovi. Následne je možná telefonická, alebo osobná dohoda na spresnení alebo úprave ponuky. Na základe písomnej objednávky môžu byť práce zahájené. Pre zákazky väčšieho rozsahu je spísaná zmluva o dielo.Ing. Ján HOLIGA
jednateľ firmy HAGO-POINT